Weaving teknologi muliggør gode resultater i Conservation Agriculture

Weaving såteknik gør det muligt at dyrke jorden uden at skabe jordforstyrrelse. Når vi undgår at forstyrre de naturlige jordbundsprocesser, kan vi sikre jordfrugtbarhed og god jordstruktur. Grønne Marker og Stærke Rødder bruger såmaskinen Weaving GD Drill i forsøgsparcellerne.

Af/Pernille Martiny Martiny

Landbruget har pløjet jorden i mange hundrede år, og det var oprindeligt den eneste måde at foretage en vellykket etablering af en afgrøde.  Ved pløjning af jorden eventuelt efterfulgt at harvning og tromling, får man skabt et jævnt og rent såbed for den ønskede afgrøde.

Men pløjning er også et meget energikrævende dyrkningstiltag, som medfører en voldsom forstyrrelse af de naturlige jordbundsprocesser og -organismer. Udover forstyrrelsen, får behandlingen også vendt de ukrudtsfrø op, som har ligget i dvale siden sidste pløjning. Ved pløjning opblandes og fortyndes jordens indhold af organisk materiale i stedet for i højere grad at bevare materialet øverst, hvor det gør størst nytte. Den øgede omsætning af organisk materiale øger jordens overfladelag i en periode og blotter den for plantedække. Dermed udsattes jorden for vind- og vanderosion.

Særligt udfordringerne med erosion har medført, at man i andre dele af verden i en årrække har eksperimenteret med at reducere jordbearbejdning mest muligt, og helst helt undgå jordbearbejdning. Jorderosion er på verdensplan en af de væsentligste trusler mod produktion af fødevarer. Ved at dyrke jorden uden jordbearbejdning kan dette problem reduceres væsentligt.

Teknologi muliggør effektiv dyrkning uden jordbearbejdning

I dag har man teknologien til at så direkte i en stubmark eller en efterafgrøde. Sammen med et godt sædskifte med efterafgrøder, gør det muligt at opnå gode resultater uden jordforstyrrelse. I projektet Grønne Marker og Stærke Rødder udlægges der udover de forskningsmæssige forsøg, større test- og demonstrationsparceller, hvor de tekniske muligheder og effekter at GD Drill-såteknikken undersøges og demonstreres.

Weaving GD Drill – Projektets såmaskine

Såmaskinen Weaving GD Drill blev lanceret i 2015 af  ​​Weaving Maskinery som i over 20 år har beskæftiget sig med udstyr til pløjefri dyrkning. GD Drill er udviklet i samarbejde med landmand Tony Gent fra Lincolnshire med særligt henblik på såning direkte i kraftige efterafgrøder. Projektets såmaskine er derfor et væsentligt element i forhold til at kombinere brugen af kraftige efterafgrøder med no-till  (ingen jordbearbejdning) i projektets forsøgsparcel drevet med Conservation Agriculture. Når maskinen har passeret, er behandlingen stort set usynlig, som det fremgår af filmen her:

Maskinen giver en meget lav jordforstyrrelse med sine vinklede skiveskår som placerer frøet i et smalt skår, som sikrer at den løse jord over frøet ikke forstyrres. Hovedfordelen ved GD såmaskinen er dens evne til at tilpasse sig alle såsystemer, jordtyper og afgrødeforhold. Derved kan den bruges fleksibelt i notill-dyrkning i kombination med de traditionelle metoder til etablering af afgrøder.

Sådan fungerer Weaving DG Drill

Konceptet om GD skiveskærkonstruktion baserer sig på et sæt skiver fastgjort i en vinkel på 25 grader. Den større ydre skive skærer sig i jorden, hvorimod den mindreindre skive løfter toplaget af den gennemskårne jord ved at danne en sårille, således at frøene lægges præcist i jorden. Denne proces eliminerer åbning af sårillen og medvirker til en mere effektiv lukning af sårillen.

Det løftede jordlag bliver presset mod frøene vha. et enkelt trykhjul. Endvidere bruges trykhjulet til  justering af skiveskærenes dybde. Sådybden justeres ved at trykhjulet flyttes i en række huller, i en dybde fra 16-144 mm med 16 mm mellemrum. Skiveskærene belastes individuelt af et hydrauliksystem med ca. 200 kg skiveskærstryk, hvilket hjælper med at fastholde god jordkontakt.

 

Maskinen forhandles i Danmark af Jens M. Sørensen +45 31 55 99 16