Om projektet

Hvad er Grønne Marker & Stærke Rødder?

Projektet Grønne Marker og Stærke Rødder skal over fire år undersøge, om dyrkningsmetoden Conservation Agriculture kan være en del af løsningen på de udfordringer, som landbrugserhvervet står overfor. Hypotesen er, at vi med denne driftsform kan bevare og fremme jordens frugtbarhed, producere mere med mindre input og øge biodiversiteten samt forbedre lønsomheden på bedrifterne.

Projektbeskrivelse

Indholdet af organisk stof på mange landbrugsjorde, især i Østdanmark, er blevet så lavt, at det kan begynde at påvirke frugtbarheden negativt. Det høje forbrug af tid og ressourcer, der kræves i traditionel dyrkning, presser landmænd på bundlinjen i en tid, hvor der er et misforhold imellem lønniveau og internationalt definerede priser.

En løsning på den dalende jordfrugtbarhed kan måske være dyrkningsmetoden Conservation Agriculture, som sparer tid og energi til de krævende jordbehandlinger samtidig med at jordfrugtbarheden øges. Hovedprincipperne er minimal mekanisk forstyrrelse af jorden, permanent plantedække af dyrkningsfladen og et sædskifte, der i sin vekslen mellem forskellige afgrøder bidrager til at reducere smittetryk og ukrudtsproblemer, samtidig med at det fremmer jordbundens struktur. På den måde forventes det, at der kan opnås gode udbytter samtidig med at der spares penge og tid.

Agrovi og Københavns Universitet vil over fire år sammenligne kvælstofudvaskning, biodiversitet, organisk stof i jorden samt faktorer, der har betydning for pesticidudvaskning på bedrifter med henholdsvis konventionel dyrkning med pløjning, reduceret jordbearbejdning og Conservation Agriculture. Der opgøres udbytter, forbrug af tid og brændstof, og rentabiliteten for driftsformerne sammenlignes.

Hvem står bag Grønne Marker og Stærke Rødder?

Partnerskabet består af Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet, Agrovi og tre forsøgsejendomme.

Institut for  Plante- og Miljøvidenskab gennemfører forskning og undervisning inden for naturressourcer og landbrug samt bioteknologi og syntetisk biologi. Grønne Marker og Stærke Rødder ledes af Kristian Thorup-Kristensen som er professor  ved Instituttet.

Agrovi er en rådgivende virksomhed ejet af Nordsjællands Landboforening. Virksomheden der hovedsageligt arbejder med rådgivning indenfor landbrugserhvervet. Projektrådgiver Henrik Kruse Rasmussen, planteavlskonsulent Søren Ilsøe og økologi- og projektkonsulent Susanne Kromann Helle fra Agrovi står for praktisk udførelse af projektet og Majbritt Christensen er ansvarlig for kommunikationen af projektet.

De tre ejendomme der lægger jord til projektet er udvalgt, så de repræsenterer de tre dyrkningssystemer og så de så vidt muligt har de samme jordbundsforhold og klimatiske betingelser.
De tre forsøgsparceller er:
1) Ib Christian Larsen driver et landbrug med de almindelige korn- og rapsafgrøder. Der anvendes pløjning på hele arealet, og det har været praksis altid.
2) Fuglager & Simonsborg I/S er et driftsfællesskab imellem to ejendomme. Indtil 2014 har ploven været anvendt. I årene op til 2014 er der blevet introduceret reduceret jordbearbejdning på flere marker og fra 2014 har man indkøbt en tandsåmaskine og skiftet helt over til denne driftsform.
3) Knudstrupgård er ejet af Søren Ilsøe. Knudstrupgård har været dyrket uden pløjning siden 2000. I 2008 blev CA introduceret og testet på nogle marker, og i 2011 blev driften lagt helt om til CA.