Tak for 2017 – Status på projektets første år og et kig ind i fremtiden

Her ved udgangen af 2017, ser vi tilbage på Grønne Marker og Stærke Rødders første projekt-år. Det første år er blevet brugt på opstart og etablering af værdifulde partnerskaber. Her kan du læse om projektets praktiske udførelse, om projektets økonomi og om planerne for 2018, hvor der vi være fokus på at indsamle målinger fra den første hele vækstsæson.

Af/Pernille Martiny Martiny

Hos Grønne Marker og Stærke Rødder vil vi gerne ønske alle følgere, partnere og støttegivere et godt nytår og benytte lejligheden til at takke for den store interesse og deltagelse, vi har oplevet i projektets første år. Her på tærsklen til projektperiodens andet år, er det tid til at gøre status på 2017 og se tilbage på, hvor lang vi er nået i arbejdet med det overordnede formål: at studere og dokumentere effekten af Conservation Agriculture og formidle viden som katalysator for en ændring til et mere bæredygtigt landbrug.
Vi vil også vende blikke imod det forestående stykke arbejde, der skal løftes i 2018.

Opstart, udbredelse og værdifulde partnerskaber
I løbet af projektets første år har vi blandt andet fået styr på detail planlægning af projektet, etablering af partnerskaber og aftalt rammerne for de kommende fire års samarbejde.

Der er blandt andet indgået et samarbejde med med Horizon 2020 projektet ReMIX for at sikre udbredelse og effekt af projektets resultater. ReMiX projektet er et europæisk projekt med grene i 11 lande. Grønne Marker og Stærke Rødder samarbejder med den danske partner i projektet som hører under RUC. Projektleder og professor Henrik Hauggaard-Nielsen skal i samarbejde med PhD-studerende Ane Kirstine Aare, undersøge hvordan landmænd opsøger og deler viden.


En vidensindsprøjtning

Grønne Marker og Stærke Rødder har også fået tilført ny viden med ansættelsen af planteavls- og økologirådgiver, Susanne Kromann Helle. Fra maj 2017 har hun brugt en del af sin tid på at assistere forsøgsværterne med projektets markforsøg og projektets forskere med målinger og analyser.

I løbet af projektets første år er der blevet udarbejdet strategier til formidling af projektets resultater. Der er blevet etableret en hjemmeside ligesom projektets tilstedeværelse på de sociale medier begynder at få fodfæste og følgeskab. På hjemmesiden og  på de sociale medier er der løbende blevet  offentliggjort artikler om projektets udvikling, og vi kan se, at projektet får interesse fra Danmark , Sverige, Italien, Holland og sågar helt fra Sydafrika.

Der har også været en del omtale i fagpressen i årets løb. Den første store omtale af projektet hos den etablerede presse, blev bragt i Landbrugsnyt i august 2017, og siden er der blevet offentliggjort otte andre artikler fordelt på fem af branchens større fagblade.

Projektet er ligeledes blevet formidlet i forbindelse med eksterne arrangementer, blandt andre på Roskilde Dyrskue ligesom projektet har været vært for egne formidlingsarrangementer, nemlig et demonstrationsarrangement i forsøgsparcellerne med 75 deltagere i oktober 2017 og konferencen Sund Jord for et sundt liv i november 2017. Begge arrangementer har fået god respons fra deltagere og samarbejdspartnere.

Den praktiske udførelse
I forbindelse med projektets praktiske udførelse, er forsøgsparcellerne blevet anlagt, og der er truffet aftaler om, hvem der skal varetage de enkelte opgaver, herunder hvilke maskiner, der skal anvendes ved etablering af forsøgsparcellerne.

Ved årets slutning, blev der er udtaget 288 jordprøver fordelt på de tre forsøgsarealer. Formålet med jordprøverne er, at undersøge mængden og fordelingen af kulstof og kvælstof ned gennem jordprofilen. Vi forventer at have resultaterne klar i løbet af januar 2018.

Økonomi  og støttegivere
Allerede fra starten af 2017 havde projektet tilsagn  fra Velux of Villum fondene om støtte til hoveparten af projektet. I løbet af 2017 blev der søgt midler hos 15. Junifonden, som valgte at støtte biodiversitetsdelen af projektet med DKK 500.000. Denne del af projektet er blevet grundigt beskrevet i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fra Aarhus Universitet. Registreringer af biodiversitet kommer til at foregå i løbet af 2018 og 2019. Derudover er der opnået medfinansieringen fra Promilleafgiftsfonden med en bevilling på 880.000 kroner til projektet i 2018.

Et blik frem mod 2018

Forsøgsarealer
I denne vækstsæson er forsøgsmarkerne etablerede og vi kan for alvor komme i gang med at tage målinger, analysere og begynde at kunne følge resultaterne i forsøget.

I vores forsøgsparceller på de tre ejendomme er der i øjeblikket forskellige efterafgrøder, som i foråret skal erstattes af vårbyg. I løbet af vækstsæsonen vil der blive målt roddybder og der vil blive udtaget nye jordprøver til analyser for blandt andet kvælstofindhold og -fordeling ned gennem jordprofilen. Desuden vil der blive foretaget analyser af jordstruktur og jordens hydrauliske egenskaber. Endelig vil der blive målt udbytter i høst. Umiddelbart før høst vil der blive etableret en mellemafgrøde og i september vil der blive sået vinterhvede.

I løbet af 2018 vil der også blive indsamlet data til analyser af driftsformernes betydning for biodiversiteten. Herunder vil der blandt andet blive udtaget jordprøver til såkaldt e-DNA analyser, der vil blive indsamlet data vedr. arter og antal af løbebiller og regnorme, og der vil blive talt agerhøns.

Casestudier
På de tre ejendomme bliver der løbende registreret oplysninger om tidsforbrug, forbrug af brændstof, samt input af pesticider og gødskning. Registreringerne skal sammen med opgørelser af udbytte danne grundlag for en sammenligning af nettoudbyttet mellem de tre driftsformer.

Formidling
Vi vil løbende orientere om nyheder, aktiviteter og resultater på hjemmeside og facebook. Der ud over vil der blive orienteret om projektet ved en række arrangementer i løbet af året. Det vil dels være på ”rene” Grønne Marker og Stærke Rødder-arrangementer i form af markvandringer og temadage, dels ved andre arrangementer, hvor der vil være indlæg om Grønne Marker og Stærke Rødder. Første arrangement i 2018, hvor der vil være nyt om projektet, vil være på Agrovis planteavlsmøde d. 7. februar. Vi deltager også i år på Roskilde Dyrskue, hvor vi på Agrovis stand vil orientere om projektet. Følg med på hjemmesiden for yderligere oplysninger og tidspunkter for kommende arrangementer.