Biodiversitet – kan Conservation Agriculture være en del af løsningen?

Vores effektive udnyttelse af landarealet til landbrug, industri, bebyggelse og infrastruktur er en udfordring for biodiversiteten. Udover at en mangfoldig biodiversitet i sig selv er et mål, er et velfungerende økosystem også afgørende for fremtidens afgrødeproduktion. Måske kan vi med dyrkningsmetoden Conservation Agriculture invitere biodiversiteten indenfor i vores dyrkede systemer og dermed være en del af løsningen? Tirsdag d. 25. september 2018 stiller vi skarpt på biodiversitetens tilstand i projektets forsøgsmarker i Fjenneslev ved Sorø.

Danmark er et frugtbart og let tilgængeligt land og vi kan derfor udnytte en stor andel af landskabet. Det betyder, at der ikke er ret meget ”vild” natur og at dyrkede arealer og halvkulturarealer har stor betydning for biodiversiteten. Derfor er det vigtigt at se på, hvordan vi for eksempel gennem valg af dyrkningssystem kan skabe mere plads til biodiversiteten i agerlandet.

En mulig løsning

Et sådant dyrkningssystem kan være Conservation Agriculture eller CA. CA har mest været anvendt i andre dele af verden som en metode til at beskytte jorden mod erosion og dalende frugtbarhed. Metoden har hidtil ikke været undersøgt under danske forhold, men projektet Grønne Marker og Stærke Rødder skal over fire år sætte konkrete tal på metodens økonomiske og klimamæssige effekter – herunder biodiversiteten.

-Som en del af projektet undersøger vi betydningen af tre forskellige driftsformer for biodiversiteten af løbebiller og regnorme i agerlandet. Regnorme er vigtige for omsætningen af organisk materiale i jorden og løbebiller har stor betydning for regulering af skadevoldere i afgrøder. Intensiv jordbearbejdning kan reducere både forekomsten og diversiteten af disse grupper og derfor har vi store forhåbninger om at se store bestande i CA systemet – siger Stine Kramer Jacobsen som er PostDoc ved Københavns Universitet.

Den 25. september vil Stine demonstrere forsøgets faldfælder og fortælle om de foreløbige erfaringer og konklusioner fra projektet.

Intensiv dyrkning med plads til biodiversiteten

Conservation Agriculture bygger på tre nøgleprincipper. For det første opererer man med minimal jordforstyrrelse og for det andet skal jordoverfladen altid være beskyttet af et permanent dække af en afgrøde, en efterafgrøde eller af afgrøderester. Det permanente dække beskytter jordoverfladen imod erosion og giver samtidig levegrundlag for en rig jordbundsfauna. Under jorden bidrager regnorme og svampearter til at fremme en god jordstruktur og frigive næringsstoffer ved nedbrydning af planterester og over jorden hjælper nytteinsekter med at holde bestanden af skadevoldere nede og dermed minimere brugen af insekticider. Som et tredje princip tilstræbes et sundt og mangfoldigt sædskifte, som udover at opsamle næringsstoffer også kan sikre føde til flere arter af bestøvere. De gode levevilkår for jordbundsfaunaen og de flyvende insekter sikrer fødegrundlag for mange arter i agerlandet, for eksempel agerhøns og lærker.

En dag i selskab med insekter, naturnørder og forskere

Den 25. september 2018 kan du opleve livet i forsøgsmarkerne i Fjenneslev og høre spændende oplæg om biodiversitetens vilkår i de tre forskellige dyrkede systemer. Vi ser på nytteinsekter, bestøvere og regnorme og på hvilken effekt, deres velbefindende har på fuglelivet i forsøgsmarkerne.

Du kan møde holdet bag projektet og høre Rasmus Ejrnæs fra Århus Universitet fortælle om eDNA – en ny metode til at bestemme hvilke arter, der har deres gang et bestemt område og Stine Kramer Jakcobsen fra Københavns Universitet fortælle om hvordan vi kan byde nyttige insekter og organismer velkommen i marken. Derudover kan du høre Danmarks Jægerforbund fortælle om deres observationer i forsøgsmarkerne.

 

FAKTA OM ARRANGEMENTET

Arrangementet starter med marktur og diskussion i felten hvorefter der vil være frokost og indlæg indendøre. Dagen afsluttes kl. 15.00 med kage debat og networking.

Vi mødes kl. 11.00 på Hylstrupvej 2, 4173 Fjenneslev

Der vil blandt andet være indlæg af følgende indlægsholdere:

  • Rasmus Ejrnæs (AU) – eDNA
  • Stine Kramer Jacobsen (KU) – driftsformernes betydning for biodiversiteten af løbebiller og regnorme
  • Jens Ljungmann (DJ) – agerhønsetællinger mv.

Deltagelse er gratis men kræver tilmelding af hensyn til forplejningen. Du kan tilmelde dig her